GEDAŞ YETKİLİLERİ TARAFINDAN MAHALLE SAKİNLERİNE SUNULAN MUVAFAKAT SENEDİ ( Kırmızı ile yazılan bölümleri lütfen dikkatlice okuyun ve imzalamayın)

MUVAFAKAT SENEDİ

Ada No:

Parsel No:

Blok No:

Kat No:

Bağımsız Bölüm No:

Brüt Kullanım Alanı (bodrum kat, sığınak, menfezler hariç alan):

Konumlandığı Konut Bölgesi:

           

Yukarıda vasıfları belirtilen taşınmaza ilişkin olarak 12.12.2012 tarih ve 28498 sayılı  Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe giren Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 13.1.maddesine göre; “ Yapılacak konut ve işyerlerinin niteliği ve büyüklüğü ilgili kurumca belirlenmek kaydıyla ,uygulama alanındaki taşınmaz maliklerine  öncelikle  uygulama alanında yapılacak olan konut ve işyerlerinden verilmek üzere bunlarla sözleşme akdedilir” hükmü ile 6306 sayılı Kanun’un hükümleri gereğince iş bu Muvafakat Senedi düzenlenmiştir.

 

1.Hak Sahipliği Değerleme Komisyonunca şahsıma ait yukarıda lokasyonu belirtilen taşınmaz karşılığı olarak belirlenen ………………………..m2 kullanım alanlı  konutu kabul ediyorum.

 

2.Proje  Alanındaki hak sahiplerine Ek:1’ de yer alan bölgeleme  krokisi esas alınarak, öncelikli olarak taşınmazının mevcutta bulunduğu kat ile aynı kattan konut verilecek olup aynı kattan daire verilmesi mümkün olamayan durumlarda idare; hak sahibinin mevcut katından daha aşağıda olmamak kaydı ile mümkün olan en yakın kattan daire verebilir.

 

3.İdare projelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

4.T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasfiye edilecek olan maliki olduğum konutu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Proje Alanı’nda yapılacak brüt……………………….m2(bodrum kat, sığınak, otopark, asansör boşluğu, yangın merdivenleri, menfezler, şaftlar, ayrıştırma bacaları hariç alan)konutlardan tarafıma verilmesi ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca kira yardımı yapılması şartı ile tahliye edeceğimi, maliki olduğum taşınmazı takyidatsız/şerhsizT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredeceğimi gayri kabili rücu olmak üzere kabul ve taahhüt ediyorum.

 

5.İş bu muvafakatin imzalanmasının ardından hak sahipleri kendilerine ait yapı ve eklentileri ile buna ilişkin tapu kaydındaki mülkiyet hakları ile ilgili tüm şerh/takyidat ve kısıtlılık halinden arındırarakT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredecektir.

 

6.Kira ödemeleri, hak sahibinin elektrik. su, emlak vergisi vb. borçlarının kapatıldığına ilişkin belgeleri ibraz ettikleri ve bağımsız bölümü boşaltarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sultangazi Belediyesi’ne teslim ettikleri tarihten itibaren başlar.

 

7.Proje Alanında üretilecek konutlardan hak sahiplerine verilecek aynı bölge ve katlarda yer alan bağımsız bölümler arasında çekilecek kura sonucu adına çıkacak konutla ilgiliolarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirleyeceği takvime göre hak sahipleri “Konut Satış Sözleşmesi” imzalayacaktır. Sözleşmeden doğan vergi, resim, harç vb. giderler yasal mükellefiyet çerçevesindetaraflarca karşılanacaktır.

 

8.Taraflar arasında herhangi bir ihtilaf meydana geldiğinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleriyetkilidir.

 

Malik Adı-Soyadı:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

T.C.Kimlik No:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İmza:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tarih:………../…………../2013

 

                                                                                              T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adına

Ek:1 Proje Alanında Üretilecek Konutlara yönelik bölgeleme krokisi

Ek:2 Hak Sahini Nüfus Cüzdanı ve tapu fotokopisi